×

Các loại sò

Showing all 9 results

Sò lụa

120.000 70.000
(/1 Kg)

Sò dương

290.000 240.000
(/1 Kg)

Sò mai

220.000 90.000
(/1 Kg)

Sò dẹo

90.000 60.000
(/1 Kg)

Vẹm xanh

160.000 95.000
(/1 Kg)

Sò lông

190.000 100.000
(/1 Kg)

Sò huyết

90.000 70.000
(/1 Kg)

Sò điệp quạt

130.000 100.000
(/1 Kg)

Sò điệp láng

210.000 180.000
(/1 Kg)