×

Các loại sò

Showing all 12 results

Cồi sò điệp Canada

1.100.000 990.000
(/Kg)

Sò bơ Mỹ

480.000 390.000
(/Kg)

Sò điệp Nhật

290.000 240.000
(/Kg)

Sò lụa

120.000 70.000
(/1 Kg)

Sò dương

290.000 240.000
(/1 Kg)

Sò mai

220.000 90.000
(/1 Kg)

Sò dẹo

90.000 60.000
(/1 Kg)

Vẹm xanh Canada

190.000 145.000
(/1 Hộp/500g)

Sò lông

190.000 100.000
(/1 Kg)

Sò huyết

350.000 320.000
(/1 Kg)

Sò điệp quạt

130.000 100.000
(/1 Kg)

Sò điệp láng

210.000 180.000
(/1 Kg)